Категорії

ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Середино-Будської районної державної адміністрації

08.02.2013   22-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури Середино-Будської

районної державної адміністрації

 

Це Положення визначає головні завдання,  права та повноваження відділу культури Середино-Будської районної державної адміністрації, порядок призначення звільнення та компетенцію керівника відділу.

1. Відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Середино-Будської районної державної адміністрації, що забезпечує реалізацію державної політики та рішень районної ради у сфері культури, мистецтв і туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, кінематографії, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин на території Середино-Будського району.

Відділ підпорядковується голові Середино-Будської районної державної адміністрації та управлінню культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації.

         Відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації є правонаступником відділу культури і туризму Середино-Будської районної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями та дорученнями голів Сумської обласної, Середино-Будської районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської облдержадміністрації, рішеннями Середино-Будської районної ради, прийнятими в межах її повноважень, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;

2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

участі у формуванні та реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

3) сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

захисту прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок, а також суб'єктів діяльності у сфері культури, мистецтва і туризму, охорони культурної спадщини;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.                     

4. Відділ:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що проживають на території району;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних, музейних,  навчальних закладів;

організації навчання та фаховій підготовці фахівців галузі культури і туризму, національностей та релігій;

формуванню репертуару концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

 участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релігійними організаціями, здійснює контакти і координаційні зв'язки з відповідними органами інших держав із цих питань;

всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

проведенню заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

збереженню і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

формуванню толерантності в українському суспільстві та запобіганню розпалювання міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

проведенню заходів з реалізації чинного законодавства та положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у сфері культурної діяльності та засобах її здійснення;

діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами України, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв'язків громадських організацій національних меншин, що проживають на території району з відповідними громадськими організаціями України та за її межами;

забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв і туризму та охорони культурної спадщини;

3) проводить аналіз:

потреби в працівниках у сфері культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;

ринку туристичних послуг і подає відомості про розвиток туризму в районі Середино-Будській районній державній адміністрації, управлінню культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації;

фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв району.

4) подає управлінню культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання в зазначених сферах;

надання творчим колективам статусу «народного»;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, учасників аматорських колективів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення:

об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

відповідної території до Списку історичних населених місць України;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових, регіональних, районних  програм розвитку культури і туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин; а також державної мовної політики;

реалізації міжнародних проектів у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, національних відносин;

         організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму і курортів;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, національних меншин, релігій;

7) здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини;

8) забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу управлінню культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації, Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, що становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

виготовлення, установлення та утримання охоронних дощечок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України;

9) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

10) установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

11) інформує управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації, про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

12) організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

13) погоджує:

програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини;

проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки історико-культурного призначення, земельної ділянки, розташованої на території історичних ареалів населених місць, земельної ділянки, на якій розміщені об’єкти культурної спадщини;

розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення, у межах зон їх охорони;

відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, а також змін і доповнень до них;

проведення на території району проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

14) видає дозволи на:

проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони; підновлення земляних робіт; право здійснення туристичного супроводу;

15) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

16) видає накази та приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», дозволів або з відхиленням від них;

         17) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;

18) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

19) вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

20) проводить роботу зі здійснення гастрольної діяльності на території району;

21) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

22) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

23) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

24) розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України;

25) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті відділу, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

26) організовує планово-фінансову роботу у відділі;

27) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з районного бюджету;

28) здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку у відділі та підвідомчих установах;

29) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Середино-Будської районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Середино-Будської районної райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, а також розташованими на території підприємств, установами, організацій, громадян та їх об єднань документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Середино-Будської районної державної адміністрації у відповідній галузі;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Середино-Будської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Середино-Будської районної державної адміністрації, згідно з законодавством про державну службу,  за погодженням з управлінням культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації.

 Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові Середино-Будської районної державної адміністрації  Положення про відділ;

3) затверджує Посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Середино-Будської районної державної адміністрації,;

5) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою Середино-Будської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Середино-Будської районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Середино-Будської районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Середино-Будської районної державної адміністрації, органами виконавчої влади, територіальними підрозділами, органами місцевого самоврядування в районі;

11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Середино-Будському районному управлінні юстиції.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути оскаржені в установленому чинним законодавством порядку.

12) подає на затвердження голові Середино-Будської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Середино-Будської районної державної адміністрації кошторису відділу;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

16) забезпечує дотримання працівниками відділу  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17)  здійснює добір, розстановку та формування резерву кадрів,

18) призначає на посаду та звільняє працівників відділу, керівників закладів підприємств та установ культури і мистецтв, що належать до комунальної власності відповідного рівня;

19) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника відділу (голова колегії), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, організацій національних меншин тощо.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи. Персональний склад колегії та положення про неї затверджується розпорядженням голови Середино-Будської районної державної адміністрації

10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету .

11. Структуру, граничну чисельність і фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує голова Середино-Будської районної державної адміністрації.  Кошторис, штатний розпис відділу затверджується в установленому чинним законодавством порядку.

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку із зображенням Держаного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Заступник голови Середино-

Будської районної державної

адміністрації                                                                                 І.О.Якушев

 

Начальник відділу культури

Середино-Будської

райдержадміністрації                                                                 С.В.Повалій